ST. LUKE’S STRATEGIC PLAN

2023–25 SLUMC Strategic Initiatives

Love our City | Radiate Christian Leadership into Our Communities

We will develop leaders and send them into their communities to lead transformational change.

• Grow and strengthen Christian leadership development opportunities, including:

» Working faith: live out our faith in the workplace.

» Rooted: equip Christ followers to live out their faith in the city.

• Develop a holistic community for youth in Gulfton/Sharpstown at our youth center.

• Strengthen relationships with community leaders and partners to solidify our commitment to lasting impact.

• Initiate the “Love our City challenge”, inviting people to use their spiritual gifts to Love our City.

 

Expand our Table | Invite New People to Join our Mission

We will embrace an inclusive and invitational posture to engage new people.

• Deepen our “we are one church” model of invitational, inclusive culture, resource hub, and caring ministry for both Gethsemane and our city.

• Create a series of attractional events and programs for our broad community.

• Produce tangible resources for our community to expand their knowledge and strengthen their voice.

• Develop a communications plan for telling St. Luke’s/Gethsemane story to our community.

 

Strengthen our Foundation | Reinforce Key Processes and Effectiveness

We will develop the human, financial, and technological resources necessary for the growth of the church and the success of current and future ministries.

• Identify, call, equip, and deploy Christian leaders in our church and community.

• Implement clear processes and playbooks to love and disciple the people of our congregation to take their next best step in serving our church.

• Host conversations around generosity, education, and transparency.

• Invest in appropriate technology to achieve our goals.

Amando a Nuestra Ciudad | Esparcir Liderazgo Cristiano en Nuestras Comunidades

Vamos a desarrollar líderes y los enviaremos a sus comunidades para liderar un cambio transformador.

Crecer y fortalecer las oportunidades de desarrollo de liderazgo Cristiano, incluyendo:

» Working faith: (Fe en el trabajo)

» Rooted: (Anclados) equipar a los seguidores de Cristo para vivir su fe en la ciudad.

Desarrollar una comunidad integral para los jovenes de Gulfton/Sharpstown en nuestro centro juvenil.

Fortalecer las relaciones con los lideres y organizaciones de la communidad y asi consolidar nuestro compromiso para un impacto duradero.

Iniciar el “Love Our City Challenge (Desafio Amando nuestra Ciudad)”, invitando a las personas a usar sus dones espirituales para Amar a Nuestra Ciudad.

 

Ampliar Nuestra Mesa | Invitar a Nuevas Personas a Unirse a Nuestra Mision

Adoptaremos una postura inclusiva y acogedora para involucrar a nuevas personas.

Profundizar nuestro modelo “somos una sola iglesia” con una cultura inclusiva y acogedora, centro de recursos y Ministerio de Restauración tanto para Getsemani como para nuestra ciudad.

Crear una serie de eventos y programas atractivos para nuestra amplia comunidad. Producir recursos tangibles para que nuestra comunidad amplie su conocimiento y fortalezca su voz.

Desarrollar un plan de comunicacion para contar la historia de Getsemaní a nuestra comunidad.

Fortalecer Nuestra Base | Reforzar los procesos clave y la eficacia

Desarrollaremos los recursos humanos, financieros y tecnologicos necesarios para el crecimiento de la iglesia y el exito de los ministerios actuales y futuros.

Identificar, convocar, entrenar y desplegar lideres cristianos en nuestra iglesia y comunidad.

Implementar procesos claros para amar y discipular a las personas de nuestra congregación e invitarlos a que den su proximo paso para servir en nuestra iglesia.

Organizar conversaciones sobre generosidad, educacion y transparencia.

Invertir en tecnologica adecuada para lograr nuestros objetivos.

KUPENDA JIJI LETU I Kuangaza Uongozi wa Kikristo katika Jumuiya zetu.

Tutawaendeleza viongozi na kuwatuma katika jumuiya yao ili kuongoza mageuzi na mabadiliko.

. Kukua na Nguvu Fursa za Maendeleo ya Uongozi wa kikristo zikiwemo:

“Imani lifanyalo kazi: Kuishi kwa Imani yetu sehemu ya kazi.

“Kuwa na Mizizi: Kuandaa wafuasi wa Kristo kuishi kwa Imani yao mjini.

. Kuendeleza Jumuiya kamilifu kwa vijana katika eneo la Gulfton/ Sharpstown kwenye kituo chetu cha vijana.

. Kuimarisha uhusiano na viongozi wa jumuiya na washirika ili kuimarisha dhamira yetu ya matokeo ya kudumu.

. Kuanzisha ”changamoto ya Upendo katika Jiji letu”, Kualika watu kutumia vipaji vya kiroho kupenda jiji letu.

KUPANUA MEZA YETU I Kuwaalika watu wapya kuungana nasi katika dhamira yetu.

Tutakumbatia mkao unaojumuisha watu wapya.

. Kutuimarisha ”Tuko Kanisa moja” mfano wa mwaliko, utamaduni jumuishi, kitovu cha rasilimali, na huduma ya kujali kwa Gethsemane na Jiji letu.

. Kuunda mfululizo wa matukio ya kuvutia na mipango kwa ajili ya jumuiya yetu pana.

.Kuzalisha rasilimali zinazoonekana kwa jumuiya yetu ili kupanua ujuzi wao na kuimarisha sauti zao.

.Kutengeneza mpango wa mawasiliano wa kusimulia hadithi ya St. Lukes kwa jumuiya yetu.

 

KUIMARISHA MSINGI WETU I kuimarisha michakato muhimu na ufanisi

Tutakuza rasilimali za kibinadamu, kifedha, na kiteknolojia muhimu kwa ukuaji wa Kanis ana mafanikia ya huduma za sasa na zijazo.

.Kutambua, wito,kuandaa na kutuma viongozi wa kiKristo ndani ya Kanisa letu na jamii.

. Kutekeleza mchakato wazi na vitabu vya mwongozo ili kupenda na kuwafunza watu wa kusanyiko letu ili kuchukua hatua yao bora Zaidi katika kutumikia kanisa letu.

Kuwa wenyeji wa mazungumuzo kuhusu ukarimu, elimu, na uwazi.

. Kuwekeza katika teknolojia ifaayo ili kufikia malengo yetu.